Dit document is een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document (http://www.w3.org/TR/xhtml11/).

Deze vertaling werd gemaakt door Andy Camps, maar kan nog enkele fouten bevatten. In geval van twijfel verwijzen wij naar de officiële Engelstalige versie.

Engelse versie:
http://www.w3.org/TR/xhtml11/
Deze versie:
http://www.playgarden.com/w3c/TR/xhtml11/Overview.html
(zip archief van HTML)
(Versie uit meerdere bestanden)
Vertaler:
Andy Camps <andy.camps@playgarden.com>
Auteursrecht:
Copyright © 1999 W3C ( MIT, INRIA, Keio). Alle rechten voorbehouden. W3C-regels betreffende aansprakelijkheid, handelsmerk, documentgebruik en softwarelicentiëring zijn van toepassing.

W3C

XHTML 1.1 - Module-gebaseerde XHTML

W3C Aanbeveling 31 mei 2001

Deze versie:
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml11-20010531
(Versie uit meerder bestanden of ZIP archief)
Laatste versie:
http://www.w3.org/TR/xhtml11
Vorige versie:
http://www.w3.org/TR/2001/PR-xhtml11-20010406
Editors:
Murray Altheim, Sun Microsystems
Shane McCarron, Applied Testing and Technology
Vertaling:
Andy Camps, Playgarden

Samenvatting

Deze Aanbeveling definieerd een nieuw XHTML document type dat gebaseerd is op het module framework en modules gedefinieerd in Modularization of XHTML [XHTMLMOD]. Het doel van dit document type is te dienen als basis voor toekomstige uitgebreide XHTML 'family' document types en een consistente vooruitziend document type te voorzien zuiver gescheiden van de afgekeurde, geërfde functionaliteit van HTML 4 [HTML4] die naar voor gebracht werd in de XHTML 1.0 [XHTML1] document types. Dit document type is essentieel een herformulering van XHTML 1.0 Strict gebruik makend van XHTML Modules. Dit betekend dat veel mogelijkheden beschikbaar in andere XHTML Family document types (zoals XHTML Frames) niet beschikbaar zijn in dit document type. Deze andere mogelijkheden zijn beschikbaar door modules gedefinieerd in Modularization of XHTML. Document auteurs zijn vrij om document types te definiëren gebaseerd op XHTML 1.1 die deze mogelijkheden gebruiken (raadpleeg [XHTMLMOD] voor informatie over het maken van nieuwe document types).

Status van dit document

Dit deel omschrijft de status van dit document op het ogenblik van publicatie. Andere documenten kunnen de plaats van dit document innemen. De meeste recente status van deze documentreeks wordt onderhouden door het W3C.

Dit document is herzien door W3C Leden en andere geïntereseerde partijen en is bekrachtigd door de Directeur als een W3C Aanbeveling. Het is een stabiel document en kan gebruikt worden als referentiemateriaal of geciteerd worden als een normatieve referentie vanuit een ander document. De rol van W3C in het maken van de Aanbeveling is de aandacht vestigen op de specificatie de verspreiding ervan promoten. Dit verbetert de functionaliteit en interoperabiliteit van het Web.

Dit document werd geproduceerd door de W3C HTML Working Group (alleen leden) als deel van de W3C HTML Activity. De doelen van de HTML Working Group worden besproken in het HTML Working Group charter. De W3C staff contactpersoon voor werk aan HTML is Masayasu Ishikawa.

Publieke bespreking van HTML vindt plaats op www-html@w3.org (archief). Stuur om te abonneren een email aan www-html-request@w3.org met het woord subscribe als onderwerp.

Meldt fouten in het originele Engelstalige document aan www-html-editor@w3.org (archief). De lijst met gekende fouten in deze specificatie is beschikbaar op http://www.w3.org/2001/05/REC-xhtml11-20010531-errata.

Meldt fouten in het vertaalde document (dit document) aan andy.camps@playgarden.com

De Engelse versie van deze specificatie is de enige normatieve versie. Informatie over vertalingen van dit document is beschikbaar op http://www.w3.org/MarkUp/translations.

Een lijst van huidige W3C Aanbevelingen en andere technische documenten kan gevonden worden op http://www.w3.org/TR.

Korte inhoudstabel

Volledige inhoudstabel

1. Introductie

Dit deel is normatief.

Met de introductie van de XHTML familie van modules en document types hielp het W3C de Internet inhoudontwikkelingsgemeenschap van de dagen van misvormde, niet-standaard opmaak naar de goed gevormde, geldige wereld van XML [XML]. In XHTML 1.0 werd deze beweging gematigd door het doel een gemakkelijke migratie van bestaande HTML 4 (of eerdere) gebaseerde inhoud naar XHTML en XML. Met de komst van de XHTML modules gedefinieerd in Modularization of XHTML heeft het W3C de ondersteuning voor afgekeurde elementen en attributen verwijderd van de XHTML familie. Deze elementen en attributen waren hoofdzakelijk presentatie-georiënteerde functionaliteit die beter behandeld wordt via style sheets of client-specifiek standaard gedrag.

Voortgaand zullen XHTML familie document types gebaseerd worden op deze nieuwe, beter gestructureerde functionele verzameling. In deze specificatie heeft de W3C HTML Working Group een initieel document type gedefineerd dat enkel gebaseerd is op modules. Dit document type werd ontworpen om uitwisselbaar te zijn tussen een grote verzameling van client toestellen en bruikbaar voor de meerderheid van Internet inhoud. Inhoudontwerpers die hun inhoud baseren op de functionaliteit uitgedrukt in deze specificatie kunnen gerust zijn dat het op een consequente manier uitwisselbaar is tussen XHTML familie Conforme user agents.

2. Gelijkvormigheidsdefinitie

Inhoud

Dit deel is normatief.

De sleutelwoorden "MOET", "MAG NIET", "VEREIST", "ZULLEN", "ZULLEN NIET", "ZOUDEN", "AANBEVOLEN", "KUNNEN", en "OPTIONEEL" in dit document moeten geïnterpreteerd worden zoals omschreven in [RFC2119].

2.1. Document Conformiteit

Deze versie van XHTML biedt een definitie van strict Conforme XHTML documenten, welke beperkt worden tot elementen en attributen van de XHTML namespace.

2.1.1. Strict Conforme Documenten

Een strict gelijkvormig XHTML 1.1 document is een document dat enkel de mogelijkheden vereist omschreven als verplicht in deze specificatie. Een dergelijk document moet voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 1. Het document moet voldoen aan de beperkingen uitgedrukt in Appendix C.

 2. Het basis (root) element van het document moet <html> zijn.

 3. Het basis (root) element van het document moet de XHTML namespace aanwijzen door gebruik te maken van het xmlns attribuut [XMLNAMES]. De namespace aanduiding voor XHTML is "http://www.w3.org/1999/xhtml".

 4. Er moet een DOCTYPE declaratie in het document staan voor het basis (root) element. Indien aanwezig moet de publieke identifier opgenomen in de DOCTYPE declaratie verwijzen naar de DTD die gevonden kan worden in Appendix C gebruik makend van de Formal Public Identifier ervan. De systeem identificatie kan overeenkomend aangepast worden.

  <!DOCTYPE
   html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
  

Hier is een voorbeeld van een XHTML 1.1 document.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl" >
 <head>
  <title>Virtuel Bibliotheek</title>
 </head>
 <body>
  <p>Verplaatst naar <a href="http://vlib.org/">vlib.org</a>.</p>
 </body>
</html>

Merk op dat in dit voorbeeld de XML declaratie mee opgenomen werd. Een XML declaratie zoals de bovenstaande is niet vereist in alle XML documenten. XHTML document auteurs worden sterj aangeraden om XML declaraties in al hun documenten te gebruiken. Zo een declaratie is vereist wanneer de karakter codering van het document anders is dan de standaard UTF-8 of UTF-16.

2.2. User Agent Conformiteit

Een Conforme user agent moet voldoen aan alle user agent gelijkvormigheidsvereisten gedefinieerd in [XHTMLMOD].

3. Het XHTML 1.1 Document Type

Dit deel is normatief.

Het XHTML 1.1 document type is een volledig functioneel document type met rijke semantiek. Het is echter niet zo gevarieerd in functionaliteit als de XHTML 1.0 Transitional of Frameset document types. Deze document types definieerden veel presentationele componenten die beter behandeld worden door style sheets of andere gelijkkaardige mechanismen. Aangezien het XHTML 1.1 document type exclusief gebaseerd is op de mogelijkheden gedefinieerd in de XHTML modules [XHTMLMOD], bevat het geen van de afgekeurde functionaliteit van XHTML 1.0 noch van HTML 4. Ondanks deze uitzonderingen, of misschien dankzij hen, is het XHTML 1.1 document type een solide basis voor toekomstige document types die gericht zijn op verschillende user agent omgevingen.

Het XHTML 1.1 document type is gemaakt uit de volgende XHTML modules. De elementen, attributen en minimale inhoudsmodellen geassocieerd met deze modules worden gedefinieerd in "Modularization of XHTML" [XHTMLMOD]). De elementen worden hier ter informatie vermeld, maar de definities in "Modularization of XHTML" zouden beschouwd moeten worden als definitief. In de on-line versie van dit document, linken de module namen in de onderstaande lijst naar de definities van de modules binnen de huidige versie van "Modularization of XHTML".

Structuur Module*
body, head, html, title
Tekst Module*
abbr, acronym, address, blockquote, br, cite, code, dfn, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, kbd, p, pre, q, samp, span, strong, var
Hypertext Module*
a
Lijst Module*
dl, dt, dd, ol, ul, li
Object Module
object, param
Presentatie Module
b, big, hr, i, small, sub, sup, tt
Bewerking Module
del, ins
Bidirectionele Tekst Module
bdo
Formulier Module
button, fieldset, form, input, label, legend, select, optgroup, option, textarea
Tabel Module
caption, col, colgroup, table, tbody, td, tfoot, th, thead, tr
Figuur Module
img
Client-side Image Map Module
area, map
Server-side Image Map Module
Attribute ismap op img
Intrinsieke Gebeurtenis Module
Gebeurtenis attributen
Meta informatie Module
meta
Scripting Module
noscript, script
Stylesheet Module
style element
Style Attribuut Module Afgekeurd
style attribuut
Link Module
link
Base Module
base

XHTML gebruikt ook de Ruby Annotation module zoals gedefinieerd in [RUBY]:

Ruby Annotation Module
ruby, rbc, rtc, rb, rt, rp

Er zijn geen bijkomende definities vereist door dit document type. Een implementatie van dit document type als een XML DTD is gedefinieerd in Appendix C.

A. Wijzigingen van XHTML 1.0 Strict

Deze appendix is informatief.

Deze Appendix omschrijft de verschillen tussen XHTML 1.1 en XHTML 1.0 Strict. XHTML 1.1 symboliseert een vertrek van zowel HTML 4 als XHTML 1.0. Het belangrijkst is de verwijdering van eigenschappen die afgekeurd waren. In het algemeen is de strategie om een opmaaktaal te definiëren die rijk is in structurele functionaliteit, maar die vertrouwt op style sheets voor de weergave.

De verschillen kunnen als volgt samengevat worden:

 1. Op elk element is het lang attribuut verwijderd ten voordele van het xml:lang attribuut (zoals gedefinieerd in [XHTMLMOD]).
 2. Op de a en map elementen is het name attribuut verwijderd ten voordele van het id attribuut (zoals gedefinieerd in [XHTMLMOD]).
 3. De "ruby" verzameling van elementen is toegevoegd (zoals gedefinieerd in [RUBY]).

B. Referenties

Inhoud

Deze appendix is normatief.

B.1. Normatieve Referenties

[HTML4]
HTML 4.01 Specificatie, W3C Aanbeveling, Dave Raggett, Arnaud Le Hors, Ian Jacobs, 24 december 1999.
Raadpleeg: http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224
[XHTML1]
XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language, W3C Aanbeveling, Steven Pemberton, ea., 26 januari 2000.
Raadpleeg: http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126
[XHTMLMOD]
Modularization of XHTML, W3C Aanbeveling, Murray Altheim, ea., 10 april 2001
Raadpleeg: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml-modularization-20010410
[XML]
Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), W3C Aanbeveling, Tim Bray, Jean Paoli, C. M. Sperberg-McQueen, Eve Maler, 6 oktober 2000.
Raadpleeg: http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006
[RUBY]
Ruby Annotation, W3C Aanbeveling, Marcin Sawicki, ea., 31 mei 2001.
Raadpleeg: http://www.w3.org/TR/2001/REC-ruby-20010531

B.2. Informatieve Referenties

[CATALOG]
Entity Management: OASIS Technical Resolution 9401:1997 (Amendment 2 tot TR 9401), Paul Grosso, Chair, Entity Management Subcommittee, SGML Open, 10 september 1997.
Raadpleeg: http://www.oasis-open.org/html/a401.htm
[RFC2119]
"Key words for use in RFCs to indicate requirement levels", RFC 2119, S. Bradner, maart 1997.
Beschikbaar op: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
[XMLNAMES]
"Namespaces in XML", W3C Aanbeveling, Tim Bray, Dave Hollander, Andrew Layman, 14 januari 1999.
Beschikbaar op: http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114

C. XHTML 1.1 Document Type Definition

Inhoud

Deze appendix is normatief.

C.1. SGML Open Catalog Entry voor XHTML 1.1

Dit deel bevat de SGML Open Catalog-format definitie [CATALOG] van de XHTML 1.1 FPI.

-- .......................................................................... --
-- File catalog ............................................................ --

-- XHTML 1.1 Catalog Data Bestand

  Revisie: @(#)xhtml11.cat 1.9 2001/04/04 SMI

  Raadpleeg "Entity Management", SGML Open Technical Resolution 9401 voor gedetaileerde
  informatie over levering en gebruik van catalog data. Dit document is beschikbaar 
  bij OASIS op de URL:

    <http://www.oasis-open.org/html/tr9401.html>
--

-- .......................................................................... --
-- SGML declaration associated with XHTML .................................. --

OVERRIDE YES

SGMLDECL "xml1.dcl"

-- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: --

-- XHTML 1.1 DTD modular driver bestand .................................... --
-- merk op dat de locale afgevlakte versie van de DTD gebruikt. Als je wilt dat 
  jouw catalog de master versie van de XHTML Modules gebruikt, wijzig dan de 
  de verwijzing xhtml11-flat.dtd in xhtml11.dtd
--

PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"                "xhtml11-flat.dtd"

-- XHTML 1.1 framework modules .............................................. --

PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML 1.1 Document Model 1.0//EN"    "xhtml11-model-1.mod"

-- Einde van catalog data ..................................................... --
-- .......................................................................... --


C.2. XHTML 1.1 Driver

Dit deel bevat de driver voor de XHTML 1.1 document type uitvoering als een XML DTD. Het vetrouwt op XHTML module uitvoeringen gedefinieerd in [XHTMLMOD] en in [RUBY].

<!-- ....................................................................... -->
<!-- XHTML 1.1 DTD ........................................................ -->
<!-- bestand: xhtml11.dtd
-->

<!-- XHTML 1.1 DTD


   This is XHTML, a reformulation of HTML as a modular XML application.

   The Extensible HyperText Markup Language (XHTML)
   Copyright 1998-2001 World Wide Web Consortium
    (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de
     Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University).
     All Rights Reserved.

   Permission to use, copy, modify and distribute the XHTML DTD and its 
   accompanying documentation for any purpose and without fee is hereby 
   granted in perpetuity, provided that the above copyright notice and 
   this paragraph appear in all copies. The copyright holders make no 
   representation about the suitability of the DTD for any purpose.

   It is provided "as is" without expressed or implied warranty.

    Author:   Murray M. Altheim 
    Revision:  $Id: xhtml11.dtd,v 1.21 2001/05/29 16:37:01 ahby Exp $


   Dit is XHTML, een herformulering van HTML als een modulaire XML toepassing.

   De Extensible HyperText Markup Language (XHTML)
   Copyright 1998-2001 World Wide Web Consortium
    (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de
     Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University).
     Alle Rechten Voorbehouden.

   Toelating voor gebruik, kopie, wijziging en verspreiding van de XHTML DTD en de 
	 bijhorende documentatie voor elk doel en zonder vergoeding wordt hierbij 
   in eeuwigheid gegeven op voorwaarde dat de bovenstaande copyright vermelding en 
   deze alinea verschijnen in alle kopieën. De copyright houders spreken zich 
   niet uit over de geschiktheid van de DTD voor eender welk doel.

   Het is "als is" zonder uitgedrukte of veronderstelde garantie.

    Auteur:   Murray M. Altheim <altheim@eng.sun.com>
    Revisie:  $Id: xhtml11.dtd,v 1.21 2001/05/29 16:37:01 ahby Exp $

-->
<!-- Dit is het driver bestand voor versie 1.1 van de XHTML DTD.

   Gebruik aub. deze formele publieke identificatie om het te identificeren:

     "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
-->
<!ENTITY % XHTML.version "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" >

<!-- Gebruik deze URI om de standaard namespace te identificeren:

     "http://www.w3.org/1999/xhtml"

   Raadpleeg de Qualified Names module voor informatie
   over het gebruik van namespace toevoegingen (prefixes) in de DTD.
-->
<!ENTITY % NS.prefixed "IGNORE" >
<!ENTITY % XHTML.prefix "" >

<!-- Gereserveerd voor gebruik met de XLink namespace:
-->
<!ENTITY % XLINK.xmlns "" >
<!ENTITY % XLINK.xmlns.attrib "" >

<!-- Als je bijvoorbeeld XHTML 1.1 directly gebruikt, gebruik dan de FPI
   in de DOCTYPE declaratie, met het xmlns attribuut op het document element 
	 om de standaard namespace te identificeren:

    <?xml version="1.0"?>
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "xhtml11.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
       xml:lang="nl">
    ...
    </html>

   Revisies:
   (geen)
-->

<!-- Gereserveerd voor toekomstig gebruik met document profielen -->
<!ENTITY % XHTML.profile "" >

<!-- Bidirectionele Tekst eigenschappen
   Deze eigenschap-test entiteit wordt gebruikt om elementen en 
   attributen te declareren die gebruikt worden voor bidirectionele tekst ondersteuning.
-->
<!ENTITY % XHTML.bidi "INCLUDE" >

<?doc type="doctype" role="title" { XHTML 1.1 } ?>

<!-- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -->

<!-- Pre-Framework Redeclaratie plaatshouder .................... -->
<!-- dit dient als een locatie om opmaakdeclaraties in te voegen
   in de DTD voorafgaand aan de framework declaraties.
-->
<!ENTITY % xhtml-prefw-redecl.module "IGNORE" >
<![%xhtml-prefw-redecl.module;[
%xhtml-prefw-redecl.mod;
<!-- end of xhtml-prefw-redecl.module -->]]>

<!ENTITY % xhtml-events.module "INCLUDE" >

<!-- Inline Style Module ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-inlstyle.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-inlstyle.module;[
<!ENTITY % xhtml-inlstyle.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Inline Style 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-inlstyle-1.mod" >
%xhtml-inlstyle.mod;]]>

<!-- declareer Document Model module vastgelegd in framework
-->
<!ENTITY % xhtml-model.mod
   PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML 1.1 Document Model 1.0//EN"
      "xhtml11-model-1.mod" >

<!-- Modular Framework Module (vereist) ......................... -->
<!ENTITY % xhtml-framework.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-framework.module;[
<!ENTITY % xhtml-framework.mod
   PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML Modular Framework 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-framework-1.mod" >
%xhtml-framework.mod;]]>

<!-- Post-Framework Redeclaratie plaatshouder ................... -->
<!-- dit dient als een locatie om opmaakdeclararties in te voegen 
   in de DTD volgend op de framework declaraties.
-->
<!ENTITY % xhtml-postfw-redecl.module "IGNORE" >
<![%xhtml-postfw-redecl.module;[
%xhtml-postfw-redecl.mod;
<!-- end of xhtml-postfw-redecl.module -->]]>

<!-- Text Module (vereist) ..................................... -->
<!ENTITY % xhtml-text.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-text.module;[
<!ENTITY % xhtml-text.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Text 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-text-1.mod" >
%xhtml-text.mod;]]>

<!-- Hypertext Module (vereist) ................................. -->
<!ENTITY % xhtml-hypertext.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-hypertext.module;[
<!ENTITY % xhtml-hypertext.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Hypertext 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-hypertext-1.mod" >
%xhtml-hypertext.mod;]]>

<!-- Lists Module (vereist) .................................... -->
<!ENTITY % xhtml-list.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-list.module;[
<!ENTITY % xhtml-list.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Lists 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-list-1.mod" >
%xhtml-list.mod;]]>

<!-- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -->

<!-- Edit Module ................................................ -->
<!ENTITY % xhtml-edit.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-edit.module;[
<!ENTITY % xhtml-edit.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Editing Elements 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-edit-1.mod" >
%xhtml-edit.mod;]]>

<!-- BIDI Override Module ....................................... -->
<!ENTITY % xhtml-bdo.module "%XHTML.bidi;" >
<![%xhtml-bdo.module;[
<!ENTITY % xhtml-bdo.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML BIDI Override Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-bdo-1.mod" >
%xhtml-bdo.mod;]]>

<!-- Ruby Module ................................................ -->
<!ENTITY % Ruby.common.attlists "INCLUDE" >
<!ENTITY % Ruby.common.attrib "%Common.attrib;" >
<!ENTITY % xhtml-ruby.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-ruby.module;[
<!ENTITY % xhtml-ruby.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Ruby 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/ruby/xhtml-ruby-1.mod" >
%xhtml-ruby.mod;]]>

<!-- Presentation Module ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-pres.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-pres.module;[
<!ENTITY % xhtml-pres.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Presentation 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-pres-1.mod" >
%xhtml-pres.mod;]]>

<!-- Link Element Module ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-link.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-link.module;[
<!ENTITY % xhtml-link.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Link Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-link-1.mod" >
%xhtml-link.mod;]]>

<!-- Document Metainformation Module ............................ -->
<!ENTITY % xhtml-meta.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-meta.module;[
<!ENTITY % xhtml-meta.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Metainformation 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-meta-1.mod" >
%xhtml-meta.mod;]]>

<!-- Base Element Module ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-base.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-base.module;[
<!ENTITY % xhtml-base.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Base Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-base-1.mod" >
%xhtml-base.mod;]]>

<!-- Scripting Module ........................................... -->
<!ENTITY % xhtml-script.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-script.module;[
<!ENTITY % xhtml-script.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Scripting 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-script-1.mod" >
%xhtml-script.mod;]]>

<!-- Style Sheets Module ......................................... -->
<!ENTITY % xhtml-style.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-style.module;[
<!ENTITY % xhtml-style.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Style Sheets 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-style-1.mod" >
%xhtml-style.mod;]]>

<!-- Image Module ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-image.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-image.module;[
<!ENTITY % xhtml-image.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Images 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-image-1.mod" >
%xhtml-image.mod;]]>

<!-- Client-side Image Map Module ............................... -->
<!ENTITY % xhtml-csismap.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-csismap.module;[
<!ENTITY % xhtml-csismap.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Client-side Image Maps 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-csismap-1.mod" >
%xhtml-csismap.mod;]]>

<!-- Server-side Image Map Module ............................... -->
<!ENTITY % xhtml-ssismap.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-ssismap.module;[
<!ENTITY % xhtml-ssismap.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Server-side Image Maps 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-ssismap-1.mod" >
%xhtml-ssismap.mod;]]>

<!-- Param Element Module ....................................... -->
<!ENTITY % xhtml-param.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-param.module;[
<!ENTITY % xhtml-param.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Param Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-param-1.mod" >
%xhtml-param.mod;]]>

<!-- Embedded Object Module ..................................... -->
<!ENTITY % xhtml-object.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-object.module;[
<!ENTITY % xhtml-object.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Embedded Object 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-object-1.mod" >
%xhtml-object.mod;]]>

<!-- Tables Module ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-table.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-table.module;[
<!ENTITY % xhtml-table.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Tables 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-table-1.mod" >
%xhtml-table.mod;]]>

<!-- Forms Module ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-form.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-form.module;[
<!ENTITY % xhtml-form.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Forms 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-form-1.mod" >
%xhtml-form.mod;]]>

<!-- Legacy Markup ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-legacy.module "IGNORE" >
<![%xhtml-legacy.module;[
<!ENTITY % xhtml-legacy.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Legacy Markup 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-legacy-1.mod" >
%xhtml-legacy.mod;]]>

<!-- Document Structure Module (vereist) ....................... -->
<!ENTITY % xhtml-struct.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-struct.module;[
<!ENTITY % xhtml-struct.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Document Structure 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-struct-1.mod" >
%xhtml-struct.mod;]]>

<!-- einde van XHTML 1.1 DTD ................................................. -->
<!-- ....................................................................... -->

C.3. XHTML 1.1 Aanpassingen

Een XHTML Family Document Type (zoals XHTML 1.1) moet het inhoudsmodel dat het gebruikt definiëren. Dit wordt gedaan door een aparte inhoudsmodel module die vastgelegd wordt door het XHTML Modular Framework. De inhoudsmodel module en de XHTML 1.1 Driver (hierboven) werken samen om de module-uitvoeringen aan te passen aan de specifieke vereisten van het document type. De inhoudsmodel module voor XHTML 1.1 wordt hierna gedefinieerd:

<!-- ....................................................................... -->
<!-- XHTML 1.1 Document Model Module ...................................... -->
<!-- file: xhtml11-model-1.mod

   Dit is XHTML 1.1, een herformulering van HTML als een modulaire XML toepassing.
   Copyright 1998-2001 W3C (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved.
   Revision: $Id: xhtml11-model-1.mod,v 1.13 2001/05/29 16:37:01 ahby Exp $ SMI

   Deze DTD module is geïdentificeerd door de PUBLIC en SYSTEM identificatie:

    PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML 1.1 Document Model 1.0//EN"
    SYSTEM "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11-model-1.mod"

   Revisies:
   (geen)
   ....................................................................... -->

<!-- XHTML 1.1 Document Model

   Deze module omschrijft de groepering van elementen die de
   gemeenschappelijke inhoudsmodellen voor XHTML elementen bepalen.

   XHTML heeft drie basis inhoudsmodellen:

     %Inline.mix; karakter-niveau elementen
     %Block.mix;  blok elementen, zoals alinea's en lijsten
     %Flow.mix;  alle mogelijke blok of inline elementen

   Alle parameter entiteiten die gedeclareerd worden in deze module mogen gebruikt 
   worden om element inhoudsmodellen te maken, maar de bovenstaande drie worden
   beschouwd als 'global' (voor zover dit begrip hier van toepassing is).

   Het gereserveerde woord '#PCDATA' (dat een tekst string aangeeft) wordt nu 
	 expliciet mee opgenomen met elke element declaratie die gedeclareerd wordt
   als mixed inhoud, aangezien XML vereist dat deze token eerst voorkomt in een 
	 inhoudsmodel specificatie.
-->
<!-- Uitbreiding van het Model

   Terwijl deze module in een aantal gevallen herschreven moet worden om
   te voldoen aan de wijzigingen aan het document model, mogen kleine uitbreidingen
   gerealiseerd worden door redeclarering van elk van de drie *.extra;
   parameter entiteiten om extensie element types als volgt te bevatten:

     %Misc.extra;  welke ouder (parent) kan elk blok of 
             inline element zijn.

     %Inline.extra; welke ouder (parent) kan elk inline element zijn.

     %Block.extra;  welke ouder (parent) kan elk block element zijn.

   Wanneer ze gebruikt worden moeten deze parameter entiteiten een OF-gescheiden
   lijst vormen die begint met een OF scheiding ("|"), zoals "| a | b | c"

   Alle blok en inline *.class parameter entiteiten die geen deel uitmaken 
   van de *struct.class classen beginnen met "| " om uitsluiting van mixes 
	 toe te laten.
-->

<!-- .............. Optionele Elementen in head .................. -->

<!ENTITY % HeadOpts.mix
   "( %script.qname; | %style.qname; | %meta.qname;
   | %link.qname; | %object.qname; )*"
>

<!-- ................. Allerlei (Miscellaneous) Elementen .................. -->

<!-- ins en del worden gebruikt om bewerkingswijzigingen aan te geven
-->
<!ENTITY % Edit.class "| %ins.qname; | %del.qname;" >

<!-- script en noscript worden gebruikt om scripts en alternatieve 
   inhoud te bevatten
-->
<!ENTITY % Script.class "| %script.qname; | %noscript.qname;" >

<!ENTITY % Misc.extra "" >

<!-- Deze elementen zijn block noch inline en kunnen 
   fundamenteel overal in de document body gebruikt worden.
-->
<!ENTITY % Misc.class
   "%Edit.class;
   %Script.class;
   %Misc.extra;"
>

<!-- .................... Inline Elementen ...................... -->

<!ENTITY % InlStruct.class "%br.qname; | %span.qname;" >

<!ENTITY % InlPhras.class
   "| %em.qname; | %strong.qname; | %dfn.qname; | %code.qname;
   | %samp.qname; | %kbd.qname; | %var.qname; | %cite.qname;
   | %abbr.qname; | %acronym.qname; | %q.qname;" >

<!ENTITY % InlPres.class
   "| %tt.qname; | %i.qname; | %b.qname; | %big.qname;
   | %small.qname; | %sub.qname; | %sup.qname;" >

<!ENTITY % I18n.class "| %bdo.qname;" >

<!ENTITY % Anchor.class "| %a.qname;" >

<!ENTITY % InlSpecial.class
   "| %img.qname; | %map.qname;
   | %object.qname;" >

<!ENTITY % InlForm.class
   "| %input.qname; | %select.qname; | %textarea.qname;
   | %label.qname; | %button.qname;" >

<!ENTITY % Inline.extra "" >

<!ENTITY % Ruby.class "| %ruby.qname;" >

<!-- %Inline.class; neemt alle inline elementen gebruikt
   als een component op in mixes
-->
<!ENTITY % Inline.class
   "%InlStruct.class;
   %InlPhras.class;
   %InlPres.class;
   %I18n.class;
   %Anchor.class;
   %InlSpecial.class;
   %InlForm.class;
   %Ruby.class;
   %Inline.extra;"
>

<!-- %InlNoRuby.class; neemt alle inline elementen, behalve 
   ruby, gebruikt als een component op in mixes
-->
<!ENTITY % InlNoRuby.class
   "%InlStruct.class;
   %InlPhras.class;
   %InlPres.class;
   %I18n.class;
   %Anchor.class;
   %InlSpecial.class;
   %InlForm.class;
   %Inline.extra;"
>

<!-- %NoRuby.content; neemt alle inlines behalve ruby op 
-->
<!ENTITY % NoRuby.content
   "( #PCDATA
   | %InlNoRuby.class;
   %Misc.class; )*"
>

<!-- %InlNoAnchor.class; neemt alle niet-anker inlines gebruikt
   als een component op in mixes
-->
<!ENTITY % InlNoAnchor.class
   "%InlStruct.class;
   %InlPhras.class;
   %InlPres.class;
   %I18n.class;
   %InlSpecial.class;
   %InlForm.class;
   %Ruby.class;
   %Inline.extra;"
>

<!-- %InlNoAnchor.mix; neemt alle niet-anker inlines op
-->
<!ENTITY % InlNoAnchor.mix
   "%InlNoAnchor.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- %Inline.mix; neemt alle inline elementen inclusief %Misc.class; op
-->
<!ENTITY % Inline.mix
   "%Inline.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- ..................... Blok Elementen ...................... -->

<!-- In de HTML 4.0 DTD, werden hoofding en lijst elementen opgenomen 
   in de %block; parameter entiteit. De %Heading.class; en %List.class; 
	 parameter entiteiten moeten nu expliciet opgenomen worden op element 
	 declaraties waar ze gewenst zijn.
-->

<!ENTITY % Heading.class
   "%h1.qname; | %h2.qname; | %h3.qname;
   | %h4.qname; | %h5.qname; | %h6.qname;" >

<!ENTITY % List.class "%ul.qname; | %ol.qname; | %dl.qname;" >

<!ENTITY % Table.class "| %table.qname;" >

<!ENTITY % Form.class "| %form.qname;" >

<!ENTITY % Fieldset.class "| %fieldset.qname;" >

<!ENTITY % BlkStruct.class "%p.qname; | %div.qname;" >

<!ENTITY % BlkPhras.class
   "| %pre.qname; | %blockquote.qname; | %address.qname;" >

<!ENTITY % BlkPres.class "| %hr.qname;" >

<!ENTITY % BlkSpecial.class
   "%Table.class;
   %Form.class;
   %Fieldset.class;"
>

<!ENTITY % Block.extra "" >

<!-- %Block.class; neemt alle blok elementen gebruikt 
   als een component op in mixes
-->
<!ENTITY % Block.class
   "%BlkStruct.class;
   %BlkPhras.class;
   %BlkPres.class;
   %BlkSpecial.class;
   %Block.extra;"
>

<!-- %Block.mix; neemt alle blok elementen plus %Misc.class; op
-->
<!ENTITY % Block.mix
   "%Heading.class;
   | %List.class;
   | %Block.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- ................ Alle Inhoud Elementen .................. -->

<!-- %Flow.mix; neemt alle tekst inhoud, blok en inline op
-->
<!ENTITY % Flow.mix
   "%Heading.class;
   | %List.class;
   | %Block.class;
   | %Inline.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- einde van xhtml11-model-1.mod -->

D. Dankwoord

Deze appendix is informatief.

Deze specificatie werd voorbereid door de W3C HTML Working Group. De leden op het ogenblik van publicatie waren: