5. XHTML Abstracte Modules

Contents

Dit deel is normatief.

Dit deel specificeert de inhoud van de XHTML abstracte modules. Deze modules zijn abstracte definities van verzamelingen van elementen, attributen en hun inhoudsmodellen. Deze abstracte modules kunnen gekoppeld worden op elk passend specificatiemechanisme. XHTML DTD Module Implementaties koppelen deze modules bijvoorbeeld aan DTD's zoals omschreven in [XML].

Inhoudontwikkelaars en toestelontwerpers zouden dit deel moeten zien als een leidraad voor de definitie van de functionaliteit die geboden wordt door de verschillende XHTML-gedefinieerde modules. Wanneer men documenten ontwerpt of een profiel definieert voor een classe van documenten, kunnen inhoudontwikkelaars beslissen welke van deze modules essentieel is om hun boodschap over te brengen. Wanneer men clients ontwerpt zouden toestelontwerpers hun toestelprofielen moeten ontwerpen door te kiezen van de abstracte modules die hier gedefinieerd worden.

Behalve wanneer door dit document opgeheven (overriden), zijn de semantiek van deze elementen en attributen gedefinieerd in [HTML4].

5.1. Attribuut Verzamelingen

Veel van de abstracte modules in dit deel definiëren de vereiste attributen voor elementen. De oinderstaande tabel definieert enkele verzamelingen van attributen waarnaar verwezen wordt doorheen de modules. Deze uitdrukkingen zouden op geen enkele manier beschouwd moeten worden als normatief of verplicht. Ze vormen een editorieel gemak voor dit document. Wanneer ze gebruikt worden in de rest van dit deel, is het de uitbreiding van de term die normatief is en niet de term zelf.

De volgende basisattribuutsets worden gebruikt voor veel elementen. In elk geval waar ze gebruikt worden, is hun gebruik geïdentificeerd via hun collectienaam in plaats van via een opsommingslijst.

Collectienaam Attributen in Collectie
Core class (NMTOKENS), id (ID), title (CDATA)
I18N xml:lang (NMTOKEN)
Events onclick (Script), ondblclick (Script), onmousedown (Script), onmouseup (Script), onmouseover (Script), onmousemove (Script), onmouseout (Script), onkeypress (Script), onkeydown (Script), onkeyup (Script)
Style style (CDATA)
Common Core + Events + I18N + Style

Merk op dat de Gebeurteniscollectie (Events collection) enkel geddefinieerd is wanneer de Intrinsieke Gebeurtenismodule (Intrinsic Events Module) geselecteerd is. Anders is de Gebeurteniscollectie leeg.

Merk ook op dat de Stijlcollectie (Style collection) enkel gedefinieerd is wanneer de Stijlattribuutcollectie (Style Attribute Module) geselecteerd is. Anders is de Stijlcollectie leeg.

5.2. Kern Modules

De kernmodules zijn modules die vereist zijn in elk XHTML Familie Conform Document Type.

5.2.1. Structuur Module

De Structuur Module definieert de hoofd structurele elementen voor XHTML. Deze elementen gedragen zich effectief als de basis voor het inhoudsmodel van veel XHTML familie document types. De elementen en attributen opgenomen in deze module zijn:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
body Common (Heading | Block | List)*
head I18N, profile (URI) title
html I18N, version (CDATA), xmlns (URI = "http://www.w3.org/1999/xhtml") head, body
title I18N PCDATA

Deze module is de basis structurele definitie voor XHTML inhoud. Het html element gedraagt zich als het wortelelement voor alle XHTML Familie Document Types.

Merk op dat de waarde van het xmlns attribuut gedefinieerd is om "http://www.w3.org/1999/xhtml" te zijn. Merk eveneens op dat omdat het xmlns attribuut speciaal behandeld wordt door XML namespace-bewuste parsers [XMLNAMES], het legaal is om het aanwezig te hebben als een attribuut van elk element. Elke keer dat het xmlns attribuut gebruikt wordt in de context van een XHTML module, met een prefix of niet, zal de waarde van het attribuut de XHTML namespace zijn zoals hier gedefinieerd. Zie Definitie van de Namespace van een Module voor meer over regels wat betreft namespace gebruik met XHTML familie modules.

Implementatie: DTD

5.2.2. Tekst Module

Deze module definieert alle basis tekstcontainer elementen, attributen en hun inhoudsmodel:

Element Attributen Minimaal Inhoudsmodel
abbr Common (PCDATA | Inline)*
acronym Common (PCDATA | Inline)*
address Common (PCDATA | Inline)*
blockquote Common, cite (URI) (PCDATA | Heading | Block | List)*
br Core EMPTY
cite Common (PCDATA | Inline)*
code Common (PCDATA | Inline)*
dfn Common (PCDATA | Inline)*
div Common (PCDATA | Flow)*
em Common (PCDATA | Inline)*
h1 Common (PCDATA | Inline)*
h2 Common (PCDATA | Inline)*
h3 Common (PCDATA | Inline)*
h4 Common (PCDATA | Inline)*
h5 Common (PCDATA | Inline)*
h6 Common (PCDATA | Inline)*
kbd Common (PCDATA | Inline)*
p Common (PCDATA | Inline)*
pre Common, xml:space="preserve" (PCDATA | Inline)*
q Common, cite (URI) (PCDATA | Inline)*
samp Common (PCDATA | Inline)*
span Common (PCDATA | Inline)*
strong Common (PCDATA | Inline)*
var Common (PCDATA | Inline)*

Het minimale inhoudsmodel voor deze module definieert enkele inhoudsets:

Heading (Koppen)
h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6
Block (Blokken)
address | blockquote | div | p | pre
Inline (In de lijn)
abbr | acronym | br | cite | code | dfn | em | kbd | q | samp | span | strong | var
Flow (Stroming)
Heading | Block | Inline

Implementatie: DTD

5.2.3. Hypertext Module

De Hypertext Module biedt het element dat gebruikt wordt om hypertext links te definiëren naar andere bronnen. Deze module ondersteunt het volgende element en attributen:

Element Attributen Minimaal Inhoudsmodel
a Common, accesskey (Character), charset (Charset), href (URI), hreflang (LanguageCode), rel (LinkTypes), rev (LinkTypes), tabindex (Number), type (ContentType) (PCDATA | Inline - a)*

Deze module voegt het a element toe aan de Inline inhoudset van de Tekstmodule.

Implementatie: DTD

5.2.4. Lijst Module

Zoals de naam voorstelt biedt de Lijst Module lijst-georiënteerde elementen. De Lijst Module ondersteunt de volgende elementen en attributen:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
dl Common (dt | dd)+
dt Common (PCDATA | Inline)*
dd Common (PCDATA | Flow)*
ol Common li+
ul Common li+
li Common (PCDATA | Flow)*

Deze module definieert ook de inhoudset Lijst met het minimale inhoudsmodel (dl | ol | ul)+ en voegt deze set toe aan de Stromingsinhoudset van de Tekstmodule.

Implementatie: DTD

5.3. Applet Module

Deze module wordt afgeraden. GElijkaardige functionaliteit kan gevonden worden in de Object Module.

De Applet Module biedt elementen voor verwijzing naar externe toepassingen. De Applet Module ondersteunt de volgende elementen en attributen:

Element Attributen Minimaal Inhoudsmodel
applet Core, alt* (Text), archive (CDATA), code (CDATA), codebase (URI), height* (Length), object (CDATA), width* (Length) (PCDATA | Flow | param)*
param id (ID), name* (CDATA), type (ContentType), value (CDATA), valuetype ("data"* | "ref" | "object") EMPTY

Wanneer de Applet Module gebruikt wordt, voegt dit het applet element toe aan de Inline inhoudset van de Tekstodule.

Implementatie: DTD

5.4. Tekst Uitbreiding Modules

Dit deel definieert een keuze van aanvullende textuele opmaakmodules.

5.4.1. Presentatie Module

Deze module definieert elementen, attributen en een minimaal inhoudsmodel voor eenvoudige presentatie-gerelateerde opmaak:

Element Attributen Minimaal Inhoudsmodel
b Common (PCDATA | Inline)*
big Common (PCDATA | Inline)*
hr Common EMPTY
i Common (PCDATA | Inline)*
small Common (PCDATA | Inline)*
sub Common (PCDATA | Inline)*
sup Common (PCDATA | Inline)*
tt Common (PCDATA | Inline)*

Wanneer deze module gebruikt wordt, wordt het hr element toegevoegd aan de Block inhoudset van de Tekstmodule. Aanvullend worden de b, big, i, small, sub, sup en tt elementen toegevoegd aan de Inline inhoudset van de Tekstmodule.

Implementatie: DTD

5.4.2. Bewerkingsmodule

Deze module definieert elementen en attributen voor gebruik in bewerkingsgerelateerde opmaak:

Element Attributen Minimaal Inhoudsmodel
del Common, cite (URI), datetime (Datetime) (PCDATA | Flow)*
ins Common, cite (URI), datetime (Datetime) (PCDATA | Flow)*

Wanneer deze module gebruikt wordt, worden de del en ins elementen toegevoegd aan de Inline inhoudset van de Tekstmodule.

Implementatie: DTD

5.4.3. Bi-directionele Tekst Module

De Bi-directional Tekst module definieert een element dat gebruikt kan worden om de bi-directionele regels voor de inhoud van een element vast te leggen.

Elements Attributes Minimaal Inhoudsmodel
bdo Core, dir* ("ltr" | "rtl") (PCDATA | Inline)*

Wanneer deze module gebruikt wordt, wordt het bdo element toegevoegd aan de Inline inhoudset van de Tekstmodule. Deze module selecteren voegt ook het dir* ("ltr" | "rtl") attribuut toe aan de I18N attribuut verzameling.

Implementatie: DTD

5.5. Formulieren Modules

5.5.1. Basis Formulieren Module

De Basis Formulieren Module biedt de formulier-gerelateerde elementen, maar enkel in een beperkte vorm. De Basis Formulieren Module ondersteunt de volgende elementen, attributen en minimaal inhoudsmodel:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
form Common, action* (URI), method ("get"* | "post"), enctype (ContentType) (Heading | List | Block - form)+
input Common, accesskey (Character), checked ("checked"), maxlength (Number), name (CDATA), size (Number), src (URI), tabindex (Number), type ("text"* | "password" | "checkbox" | "radio" | "submit" | "reset" | "hidden" ), value (CDATA) EMPTY
label Common, accesskey (Character), for (IDREF) (PCDATA | Inline - label)*
select Common, multiple ("multiple"), name (CDATA), size (Number), tabindex (Number) option+
option Common, selected ("selected"), value (CDATA) PCDATA
textarea Common, accesskey (Character), cols* (Number), name (CDATA), rows* (Number), tabindex (Number) PCDATA

Deze module definieert twee inhoudsets:

Form
form
Formctrl
input | label | select | textarea

Als deze module gebruikt wordt, voegt het de Formulier inhoudset aan de Block inhoudset toe en voegt het de Formctrl inhoudset toe aan de Inline inhoudset zoals deze gedefinieerd zijn in de Tekstmodule.

Implementatie: DTD

5.5.2. Formulieren Module

De Formulieren Module biedt alle formulierkenmerken als in HTML 4.0. De Formulieren Module ondersteunt:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
form Common, accept (ContentTypes), accept-charset (Charsets), action* (URI), method ("get"* | "post"), enctype (ContentType) (Heading | List | Block - form | fieldset)+
input Common, accept (ContentTypes), accesskey (Character), alt (Text), checked ("checked"), disabled ("disabled"), maxlength (Number), name (CDATA), readonly ("readonly"), size (Number), src (URI), tabindex (Number), type ("text"* | "password" | "checkbox" | "button" | "radio" | "submit" | "reset" | "file" | "hidden" | "image"), value (CDATA) EMPTY
select Common, disabled ("disabled"), multiple ("multiple"), name (CDATA), size (Number), tabindex (Number) (optgroup | option)+
option Common, disabled ("disabled"), label (Text), selected ("selected"), value (CDATA) PCDATA
textarea Common, accesskey (Character), cols* (Number), disabled ("disabled"), name (CDATA), readonly ("readonly"), rows* (Number), tabindex (Number) PCDATA
button Common, accesskey (Character), disabled ("disabled"), name (CDATA), tabindex (Number), type ("button" | "submit"* | "reset"), value (CDATA) (PCDATA | Heading | List | Block - Form | Inline - Formctrl)*
fieldset Common (PCDATA | legend | Flow)*
label Common, accesskey (Character), for (IDREF) (PCDATA | Inline - label)*
legend Common, accesskey (Character) (PCDATA | Inline)+
optgroup Common, disabled ("disabled"), label* (Text) option+

Deze module definieert twee inhoudsets:

Form
form | fieldset
Formctrl
input | select | textarea | label | button

Wanneer deze module gebruikt wordt, voegt het de Formulieren inhoudset toe aan de Block inhoudset en het voegt de Formctrl inhoudset toe aan de Inline inhoudset zoals deze gedefinieerd zijn in de Tekstmodule.

De Formulieren Module is een superset van de Basis Formulieren Module. Deze modules kunnen niet samen gebruikt worden in eenzelfde document type.

Implementatie: DTD

5.6. Tabel Modules

5.6.1. Basis Tabellen Module

De Basis Tabellen Module biedt tabel-gerelateerde elementen, maar enkel in een beperkte vorm. De Basis Tabellen Module ondersteunt:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
caption Common (PCDATA | Inline)*
table Common , summary ( Text ), width ( Length ) caption?, tr+
td Common, abbr (Text), align ("left" | "center" | "right"), axis (CDATA), colspan (Number), headers (IDREFS), rowspan (Number), scope ("row" | "col"), valign ("top" | "middle" | "bottom") (PCDATA | Flow - table)*
th Common, abbr (Text), align ("left" | "center" | "right"), axis (CDATA), colspan (Number), headers (IDREFS), rowspan (Number), scope ("row" | "col" ), valign ("top" | "middle" | "bottom") (PCDATA | Flow - table)*
tr Common, align ("left" | "center" | "right"), valign ("top" | "middle" | "bottom") (td | th)+

Wanneer deze module gebruikt wordt zal het table element toegevoegd worden aan de Block inhoudset zoals gedefinieerd in de Tekstmodule.

Implementatie: DTD

5.6.2. Tabellen Module

Zoals de naam voorstelt, biedt de Tabellen Module tabel-gerelateerde elementen die beter geschikt zijn om geraadpleegd te worden door niet-visuele user agents. De Tabellen Module ondersteunt de volgende elementen, attributen en inhoudsmodel:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
caption Common (PCDATA | Inline)*
table Common, border (Pixels), cellpadding (Length), cellspacing (Length), datapagesize (CDATA), frame ("void" | "above" | below" | "hsides" | "lhs" | "rhs" | "vsides" | "box" | "border"), rules ("none" | "groups" | "rows" | "cols" | "all"), summary (Text), width (Length) caption?, ( col* | colgroup* ), (( thead?, tfoot?, tbody+ ) | ( tr+ ))
td Common, abbr (Text), align ("left" | "center" | "right" | "justify" | "char"), axis (CDATA), char (Character), charoff (Length), colspan (Number), headers (IDREFS), rowspan (Number), scope ("row", "col", "rowgroup", "colgroup"), valign ("top" | "middle" | "bottom" | "baseline") (PCDATA | Flow)*
th Common, abbr (Text), align ("left" | "center" | "right" | "justify" | "char"), axis (CDATA), char (Character), charoff (Length), colspan (Number), headers (IDREFS), rowspan (Number), scope ("row", "col", "rowgroup", "colgroup"), valign ("top" | "middle" | "bottom" | "baseline") (PCDATA | Flow)*
tr Common, align ("left" | "center" | "right" | "justify", "char"), char (Character), charoff (Length), valign ("top" | "middle" | "bottom" | "baseline") (td | th)+
col Common, align ("left" | "center" | "right" | "justify", "char"), char (Character), charoff (Length), span (Number), valign ("top" | "middle" | "bottom" | "baseline"), width (MultiLength) EMPTY
colgroup Common, align ("left" | "center" | "right" | "justify", "char"), char (Character), charoff (Length), span (Number), valign ("top" | "middle" | "bottom" | "baseline"), width (MultiLength) col*
tbody Common, align ("left" | "center" | "right" | "justify", "char"), char (Character), charoff (Length), valign ("top" | "middle" | "bottom" | "baseline") tr+
thead Common, align ("left" | "center" | "right" | "justify", "char"), char (Character), charoff (Length), valign ("top" | "middle" | "bottom" | "baseline") tr+
tfoot Common, align ("left" | "center" | "right" | "justify", "char"), char (Character), charoff (Length), valign ("top" | "middle" | "bottom" | "baseline") tr+

Wanneer deze module gebruikt wordt zal het table element toegevoegd worden aan de Block inhoudset van de Tekstmodule.

Implementatie: DTD

5.7. Figuur Module

De Figuur Module biedt basis figuurembedding en kan gebruikt worden in sommige implementaties onafhankelijk van client side image maps. De Figuren Module ondersteunt het volgende element en de volgende attributen:

Element Attributen Minimaal Inhoudsmodel
img Common, alt* (Text), height (Length), longdesc (URI), src* (URI), width (Length) EMPTY

Wanneer deze module gebruikt wordt, zal het img element toegevoegd worden aan de Inline inhoudset van de Tekstmodule.

Implementatie: DTD

5.8. Client-side Image Map Module

De Client-side Image Map Module biedt elementen voor client side image maps. Het vereist dat de Figuren Module (of een andere module die het img element ondersteunt) opgenomen is. De Client-side Image Map Module ondersteunt de volgende elementen:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
a& coords (CDATA), shape ("rect" | "circle" | "poly" | "default") n/a
area Common, accesskey (Character), alt* (Text), coords (CDATA), href (URI), nohref ("nohref"), shape ("rect"* | "circle" | "poly" | "default"), tabindex (Number) EMPTY
img& usemap (IDREF) n/a
input& usemap (IDREF) n/a
map I18N, Events, class (NMTOKEN), id* (ID), title (CDATA) ((Heading | Block) | area)+
object& usemap (IDREF) Note: Only when the object module is included

Wanneer deze module gebruikt wordt, zal het map element toegevoegd worden aan de Inline inhoudset van de Tekstmodule.

Implementatie: DTD

5.9. Server-side Image Map Module

De Server-side Image Map Module biedt ondersteuning voor figuurselectie en transmissie van selectiecoördinaten. Het vereist dat de Figuur Module (of een andere module die het img element ondersteunt) opgenomen wordt. De Server-side Image Map Module ondersteunt de volgende attributen:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel Opmerkingen
img& ismap ("ismap") n/a  
input& ismap ("ismap") n/a Als de Formulieren of de Basis Formulieren Module geselecteerd is.

Implementatie: DTD

5.10. Object Module

De Object Module biedt elementen voor general-purpose object opname. De Object Module ondersteunt:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
object Common, archive (URIs), classid (URI), codebase (URI), codetype (ContentType), data (URI), declare ("declare"), height (Length), name (CDATA), standby (Text), tabindex (Number), type (ContentType), width (Length) (PCDATA | Flow | param)*
param id (ID), name* (CDATA), type (ContentType), value (CDATA), valuetype ("data"* | "ref" | "object") EMPTY

Als deze module gebruikt wordt, zal het object element toegevoegd worden aan de Inline inhoudset van de Tekstmodule.

Implementatie: DTD

5.11. Frames Module

Zoals de naam voorstelt, biedt de Frames Module frame-gerelateerde elementen. De Frames Module ondersteunt:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
frameset Core , cols ( MultiLength ), rows ( MultiLength ) (frameset | frame)+, noframes?
frame Core , frameborder ("1" | "0"), longdesc ( URI ), marginheight ( Pixels ), marginwidth ( Pixels ), noresize ("noresize"), scrolling ("yes" | "no" | "auto"*), src ( URI ) EMPTY
noframes Common body

Als deze module geselecteerd wordt, zal het minimale inhoudsmodel van het html element van de Structuur Module gewijzigd worden in (head, frameset).

Implementatie: DTD

5.12. Doel Module

De inhoud van een frame kan doelen specificeren voor een selectie. Deze module voegt het target element toe aan de area en link definiërende elementen. Dit wordt gedefinieerd als een afgescheiden module zodat het opgenomen kan worden in documenten die opgenomen worden in frames en documenten die de target eigenschap gebruiken om een nieuw venster te openen.

Elementen Attributen OPmerkingen
a& target ( CDATA )  
area& target ( CDATA ) Als de Client-side Image Map Module geselecteerd wordt.
base& target ( CDATA ) Als de Erfenis Module geselecteerd wordt.
link& target ( CDATA ) Als de Link Module geselecteerd wordt.
form& target ( CDATA ) Als de Basis Formulieren of Formulieren module geselecteerd wordt.

Implementatie: DTD

5.13. Iframe Module

De Iframe Module definieert een element voor de definitie van inline frames. Het element en attribuut opgenomen in deze module zijn:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
iframe Core, frameborder ("1" | "0"), height (Length), longdesc (URI), marginheight (Pixels), marginwidth (Pixels), scrolling ("yes" | "no" | "auto"*), src (URI), width (Length) (PCDATA | Flow)*

Als deze module gebruikt wordt, zal het iframe element toegevoegd worden aan de Inline inhoudset zoals deze gedefinieerd wordt door de Tekstmodule.

Implementatie: DTD

5.14. Intrinsieke Gebeurtenis Module

Intrinsieke gebeurtenissen zijn attributen die gebruikt worden in verbinding met elementen waar specifieke gebeurtenissen kunnen voorkomen wanneer bepaalde acties uitgevoerd worden door de gebruiker. De attributen aangegeven in de volgende tabel worden toegevoegd aan de attribuutset voor hun respectievelijke elementen enkel wanneer de modules die deze elementen definiëren geselecteerd worden. Merk ook op dat bij selectie van deze module de attribuut reeks Gebeurtenis gedefinieerd wordt zals hierboven beschreven. Attributen gedefinieerd door deze module zijn:

Elementen Attributen Opmerkingen
a& onblur (Script), onfocus (Script)  
area& onblur (Script), onfocus (Script) Als de Client-side Image Map Module ook gebruikt wordt.
frameset& onload (Script), onunload (Script) ALs de Frames Module ook gebruikt wordt.
form& onreset (Script), onsubmit (Script) Als de Basis Formulieren of Formulieren Module gebruikt wordt.
body& onload (Script), onunload (Script)  
label& onblur (Script), onfocus (Script) Als de Formulieren Module gebruikt wordt.
input& onblur (Script), onchange (Script), onfocus (Script), onselect (Script) Als de Basis Formulieren of Formulieren Module gebruikt wordt.
select& onblur (Script), onchange (Script), onfocus (Script) Als de Basis Formulieren of Formulieren Module gebruikt wordt.
textarea& onblur (Script), onchange (Script), onfocus (Script), onselect (Script) Als de Basis Formulieren of Formulieren Module gebruikt wordt.
button& onblur (Script), onfocus (Script) Als de Formulieren Module gebruikt wordt.

Implementatie: DTD

5.15. Meta informatie Module

De Meta informatie Module definieert een element dat in het declaratieve deel van een document informatie geeft (in XHTML binnen het head element). Deze module neemt het volgende element op:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
meta I18N, content* (CDATA), http-equiv (NMTOKEN), name (NMTOKEN), scheme (CDATA) EMPTY

Als deze module geselecteerd wordt, zal het meta element toegevoegd worden aan het inhoudsmodel van het head element zoals gedefinieerd in de Structuur Module.

Implementatie: DTD

5.16. Scripting Module

De Scripting Module definieert elementen die gebruikt worden om informatie te bevatten over uitvoerbare scripts of het gebrek aan ondersteuning voor uitvoerbare scripts. Elementen en attributen opgenomen in deze module zijn:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
noscript Common (Heading | List | Block)+
script charset (Charset), defer ("defer"), src (URI), type* (ContentType), xml:space="preserve" PCDATA

Als deze module gebruikt wordt, wullen de script en noscript elementen toegevoegd worden aan de Block en Inline inhoudsets van de Tekstmodule. Bovendien zal het script element toegevoegd worden aan het inhoudsmodel van het head element dat gedefinieerd wordt in de Structuur Module.

Implementatie: DTD

5.17. Style Sheet Module

De Style Sheet Module definieert een element dat gebruikt wordt wanneer interne style sheets gedeclareerd worden. Het element en de attributen die gedefinieerd worden door deze module zijn:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
style I18N, media (MediaDesc), title (Text), type* (ContentType), xml:space="preserve" PCDATA

Als deze module gebruikt wordt, zal het style element toegevoegd worden aan het inhoudsmodel van het head element van de Structuur Module.

Implementatie: DTD

5.18. Style Attribuut Module

De Style Attribuut Module definieert het style attribuut. Als deze module geselecteerd wordt, activeert het de Style Attribuut Collectie.

Implementatie: DTD

5.19. Link Module

De Link Module definieert een element dat gebruikt kan worden om links te definiëren naar externe bronnen. Deze bronnen worden dikwijls gebruikt om de mogelijkheden van de user agent om het geassocieerde XHTML document te verwerken te vergroten. Het element en de attributen opgenomen in deze module zijn:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
link Common, charset (Charset), href (URI), hreflang (LanguageCode), media (MediaDesc), rel (LinkTypes), rev (LinkTypes), type (ContentType) EMPTY

Als deze module gebruikt wordt, zal het link element toegevoegd worden aan het inhoudsmodel van het head element zoals gedefinieerd in de Structuur Module.

Implementatie: DTD

5.20. Base Module

De Base Module definieert een element dat kan gebruikt worden om een base URI te definiëren waartegen relatieve URI's in het document zullen worden opgelost. Het element en het attribuut opgenomen in deze module zijn:

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
base href* (URI) EMPTY

Als deze module gebruikt wordt, zal het base element toegevoegd worden aan het inhoudsmodel van het head element van de Structuur Module.

Implementatie: DTD

5.21. Naam Identificatie Module

Deze module wordt afgeraden.

De Naam Identificatie Module definieert de attribuutname voor een reeks elementen. Het name attribuut werd historisch gezien gebruikt om bepaalde elementen te identificeren binnen HTML documenten. Hoewel het name attribuut verdrongen wordt door het id attribuut in alle elementen, kan het zijn dat bepaalde opmaaktalen beide willen blijven ondersteunen. Zulke opmaaktalen kunnen dit doen door deze module op te nemen.

Merk op dat door opname van deze module, zowel het name als het id attribuut gedefinieerd zijn voor de aangegeven elementen. In deze situatie zal, als het name attribuut gedefinieerd is voor een element, het id attribuut ook moeten gedefinieerd worden. Bovendien moeten deze attributen dezelfde waarde hebben. Tot slot zal van documenten die dit attribuut gebruiken en served worden als Internet Media Type "text/xml" of "application/xml", de waarde van het name attribuut op deze elementen niet gebruikt worden als een fragment identificator.

Elementen Attributen Opmerkingen
a& name (CDATA)  
applet& name (CDATA) Als de Applet Module geselecteerd is.
form& name (CDATA) Als de Formulieren of Basis Formulieren Module geselecteerd is. 
frame& name (CDATA) Als de Frames Module geselecteerd is. 
iframe& name (CDATA) Als de Iframe Module geselecteerd is. 
img& name (CDATA) Als de Image Module geselecteerd is. 
map& name (CDATA) Als de Client-side Image Map Module geselecteerd is.

Implementatie: DTD

5.22. Erfenis Module

The Erfenis Module definieert elementen en attributen die reeds afgeraden waren in voorgaande versies van HTML en XHTML. Deze blijven afgeraden in XHTML Modularisatie. Opmaaktaal auteurs zouden deze elementen en attributen best niet meer gebruiken.

De volgende tabbel definieert de elementen en attributen die gedefinieerd worden wanneer de Erfenis Module geselecteerd is.

Elementen Attributen Minimaal Inhoudsmodel
basefont color (Color), face (CDATA), id (ID), size (CDATA) EMPTY
center Common (PCDATA | Flow)*
dir Common, compact ("compact") (li)+
font Core, I18N, color (Color), face (CDATA), size (CDATA) (PCDATA | Inline)*
isindex Core, I18N, prompt (Text) EMPTY
menu Common, compact ("compact") (li)+
s Common (PCDATA | Inline)*
strike Common (PCDATA | Inline)*
u Common (PCDATA | Inline)*

De volgende tabel toont bijkomende attributen voor elementen die elders gedefinieerd zijn wanneer de Erfenis module geselected is.

Elementen Attributen Opmerkingen
body& alink (Color), background (URI), bgcolor (Color), link (Color), text (Color), vlink (Color)  
br& clear ("left" | "all" | "right" | "none"*)  
caption& align ("top" | "bottom" | "left" | "right")  
div& align ("left" | "center" | "right" | "justify")  
dl& compact ("compact"), type (CDATA)  
h1-h6& align ("left" | "center" | "right" | "justify")  
hr& align ("left" | "center" | "right" | "justify"), noshade ("noshade"), size (Pixels), width (Length),  
img& align ("left" | "center" | "right" | "justify"), border (Pixels), hspace (Pixels), vspace (Pixels)  
input& align ("top" | "middle" | "bottom" | "left" | "right") Als de Basis Formulieren of Formulieren Module geselecteerd is.
legend& align ("left" | "center" | "right" | "justify") Als de Formulieren Module geselecteerd is.
li& type (CDATA), value (Number)  
ol& compact ("compact"), start (Number), type (CDATA)  
p& align ("left" | "center" | "right", "justify")  
pre& width (Number)  
script& language (CDATA) Als de Scripting module geselecteerd is.
table& align ("left" | "center" | "right"), bgcolor (Color) Als de Tabbellen module geselecteerd is.
tr& bgcolor (Color) Als de Tabbellen module geselecteerd is.
th& bgcolor (Color), height (Pixels) nowrap ("nowrap"), width (Length) Als de Tabbellen module geselecteerd is.
td& bgcolor (Color), height (Length) nowrap ("nowrap"), width (Pixels) Als de Tabbellen module geselecteerd is.
ul& compact ("compact"), type (CDATA)  

Implementatie: DTD