Appendix F. Eigenschappen index

NaamMogelijke waardesStandaard waardeIs van toepassing op
(Standaard: alle)
Overervend?Percentages
(Standaard: Niet)
Media groepen
'azimuth' <angle> | [[ left-side | far-left | left | center-left | center | center-right | right | far-right | right-side ] || behind ] | leftwards | rightwards | inherit center   Ja   mondeling
'background' ['background-color' || 'background-image' || 'background-repeat' || 'background-attachment' || 'background-position'] | inherit zie individuele eigenschappen   Nee toegestaan bij 'background-position' visueel
'background-attachment' scroll | fixed | inherit scroll   Nee   visueel
'background-color' <color> | transparent | inherit transparent   Nee   visueel
'background-image' <uri> | none | inherit none   Nee   visueel
'background-position' [ [<percentage> | <length> ]{1,2} | [ [top | center | bottom] || [left | center | right] ] ] | inherit 0% 0% block-level en verplaatste elementen Nee verwijs naar de grootte van de box zelf visueel
'background-repeat' repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat | inherit repeat   Nee   visueel
'border' [ 'border-width' || 'border-style' || <color> ] | inherit zie individuele eigenschappen   Nee   visueel
'border-collapse' collapse | separate | inherit collapse 'table' en 'inline-table' elementen Ja   visueel
'border-color' <color>{1,4} | transparent | inherit zie individuele eigenschappen   Nee   visueel
'border-spacing' <length> <length>? | inherit 0 'table' en 'inline-table' elementen Ja   visueel
'border-style' <border-style>{1,4} | inherit zie individuele eigenschappen   Nee   visueel
'border-top' 'border-right' 'border-bottom' 'border-left' [ 'border-top-width' || 'border-style' || <color> ] | inherit zie individuele eigenschappen   Nee   visueel
'border-top-color' 'border-right-color' 'border-bottom-color' 'border-left-color' <color> | inherit waarde van de 'color' eigenschap   Nee   visueel
'border-top-style' 'border-right-style' 'border-bottom-style' 'border-left-style' <border-style> | inherit none   Nee   visueel
'border-top-width' 'border-right-width' 'border-bottom-width' 'border-left-width' <border-width> | inherit medium   Nee   visueel
'border-width' <border-width>{1,4} | inherit zie individuele eigenschappen   Nee   visueel
'bottom' <length> | <percentage> | auto | inherit auto gepositioneerde elementen Nee verwijs naar de hoogte van het omvattende blok visueel
'caption-side' top | bottom | left | right | inherit top 'table-caption' elementen Ja   visueel
'clear' none | left | right | both | inherit none block-level elementen Nee   visueel
'clip' <shape> | auto | inherit auto block-level en verplaatste elementen Nee   visueel
'color' <color> | inherit hangt af van de gebruikte user agent   Ja   visueel
'content' [ <string> | <uri> | <counter> | attr(X) | open-quote | close-quote | no-open-quote | no-close-quote ]+ | inherit lege string :before en :after pseudo-elementen Nee   alle
'counter-increment' [ <identifier> <integer>? ]+ | none | inherit none   Nee   alle
'counter-reset' [ <identifier> <integer>? ]+ | none | inherit none   Nee   alle
'cue' [ 'cue-before' || 'cue-after' ] | inherit Zie individuele eigenschappen   Nee   mondeling
'cue-after' <uri> | none | inherit none   Nee   mondeling
'cue-before' <uri> | none | inherit none   Nee   mondeling
'cursor' [ [<uri> ,]* [ auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize| text | wait | help ] ] | inherit auto   Ja   visueel, interactief
'direction' ltr | rtl | inherit ltr alle elementen, maar zie tekst Ja   visueel
'display' inline | block | list-item | run-in | compact | marker | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption | none | inherit inline   Nee   alle
'elevation' <angle> | below | level | above | higher | lower | inherit level   Ja   mondeling
'empty-cells' show | hide | inherit show 'table-cell' elementen Ja   visueel
'float' left | right | none | inherit none alle, behalve gepositioneerde elementen and gegenereerde inhoud Nee   visueel
'font' [ [ 'font-style' || 'font-variant' || 'font-weight' ]? 'font-size' [ / 'line-height' ]? 'font-family' ] | caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar | inherit zie individuele eigenschappen   Ja toegestaan bij 'font-size' en 'line-height' visueel
'font-family' [[ <family-name> | <generic-family> ],]* [<family-name> | <generic-family>] | inherit hangt af van de gebruikte user agent   Ja   visueel
'font-size' <absolute-size> | <relative-size> | <length> | <percentage> | inherit medium   Ja, de ingestelde waarde is overgeŽrfd verwijs naar de lettertype grootte van bovenstaand element visueel
'font-size-adjust' <number> | none | inherit none   Ja   visueel
'font-stretch' normal | wider | narrower | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded | inherit normal   Ja   visueel
'font-style' normal | italic | oblique | inherit normal   Ja   visueel
'font-variant' normal | small-caps | inherit normal   Ja   visueel
'font-weight' normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | inherit normal   Ja   visueel
'height' <length> | <percentage> | auto | inherit auto alle elementen, behalve niet-verplaatste inline elementen, tabel kolommen, en kolom groepen Nee zie tekst visueel
'left' <length> | <percentage> | auto | inherit auto gepositioneerde elementen Nee verwijs naar van breedte bovenstaand blok visueel
'letter-spacing' normal | <length> | inherit normal   Ja   visueel
'line-height' normal | <number> | <length> | <percentage> | inherit normal   Ja verwijs naar de lettertype grootte van het element zelf visueel
'list-style' [ 'list-style-type' || 'list-style-position' || 'list-style-image' ] | inherit zie individuele eigenschappen elementen met de eigenschap 'display: list-item' Ja   visueel
'list-style-image' <uri> | none | inherit none elementen met de eigenschap 'display: list-item' Ja   visueel
'list-style-position' inside | outside | inherit outside elementen met de eigenschap 'display: list-item' Ja   visueel
'list-style-type' disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-alpha | lower-latin | upper-alpha | upper-latin | hebrew | armenian | georgian | cjk-ideographic | hiragana | katakana | hiragana-iroha | katakana-iroha | none | inherit disc elementen met de eigenschap 'display: list-item' Ja   visueel
'margin' <margin-width>{1,4} | inherit zie individuele eigenschappen   Nee verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'margin-top' 'margin-right' 'margin-bottom' 'margin-left' <margin-width> | inherit 0   Nee verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'marker-offset' <length> | auto | inherit auto elementen met 'display: marker' Nee   visueel
'marks' [ crop || cross ] | none | inherit none pagina context N/A   visueel, pagina's
'max-height' <length> | <percentage> | none | inherit none alle elementen, behalve niet-verplaatste elementen, inline elementen en tabel elementen Nee verwijs naar hoogte van bovenstaand blok visueel
'max-width' <length> | <percentage> | none | inherit none alle elementen behalve niet-verplaatste elementen, inline elementen en tabel elementen Nee verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'min-height' <length> | <percentage> | inherit 0 alle elementen behalve niet-verplaatste elementen, inline elementen en tabel elementen Nee verwijs naar hoogte van bovenstaand blok visueel
'min-width' <length> | <percentage> | inherit User Agent afhankelijk alle elementen behalve niet-verplaatste elementen, inline elementen en tabel elementen Nee verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'orphans' <integer> | inherit 2 block-level elementen Ja   visueel, pagina's
'outline' [ 'outline-color' || 'outline-style' || 'outline-width' ] | inherit zie individuele eigenschappen   Nee   visueel, interactief
'outline-color' <color> | invert | inherit invert   Nee   visueel, interactief
'outline-style' <border-style> | inherit none   Nee   visueel, interactief
'outline-width' <border-width> | inherit medium   Nee   visueel, interactief
'overflow' visible | hidden | scroll | auto | inherit visible block-level en verplaatste elementen Nee   visueel
'padding' <padding-width>{1,4} | inherit zie individuele eigenschappen   Nee verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'padding-top' 'padding-right' 'padding-bottom' 'padding-left' <padding-width> | inherit 0   Nee verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'page' <identifier> | auto auto block-level elementen Ja   visueel, pagina's
'page-break-after' auto | always | avoid | left | right | inherit auto block-level elementen Nee   visueel, pagina's
'page-break-before' auto | always | avoid | left | right | inherit auto block-level elementen Nee   visueel, pagina's
'page-break-inside' avoid | auto | inherit auto block-level elementen Ja   visueel, pagina's
'pause' [ [<time> | <percentage>]{1,2} ] | inherit afhankelijk van user agent   Nee zie de beschrijvingen van 'pause-before' en 'pause-after' mondeling
'pause-after' <time> | <percentage> | inherit afhankelijk van de gebruikte user agent   Nee zie tekst mondeling
'pause-before' <time> | <percentage> | inherit afhankelijk van de gebruikte user agent   Nee zie tekst mondeling
'pitch' <frequency> | x-low | low | medium | high | x-high | inherit medium   Ja   mondeling
'pitch-range' <number> | inherit 50   Ja   mondeling
'play-during' <uri> mix? repeat? | auto | none | inherit auto   Nee   mondeling
'position' static | relative | absolute | fixed | inherit static alle elementen, behalve met gegenereerde inhoud Nee   visueel
'quotes' [<string> <string>]+ | none | inherit afhankelijk van de gebruikte user agent   Ja   visueel
'richness' <number> | inherit 50   Ja   mondeling
'right' <length> | <percentage> | auto | inherit auto gepositioneerde elementen Nee verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'size' <length>{1,2} | auto | portrait | landscape | inherit auto pagina context N/A   visueel, pagina's
'speak' normal | none | spell-out | inherit normal   Ja   mondeling
'speak-header' once | always | inherit once elementen die tabel header informatie bevatten Ja   mondeling
'speak-numeral' digits | continuous | inherit continuous   Ja   mondeling
'speak-punctuation' code | none | inherit none   Ja   mondeling
'speech-rate' <number> | x-slow | slow | medium | fast | x-fast | faster | slower | inherit medium   Ja   mondeling
'stress' <number> | inherit 50   Ja   mondeling
'table-layout' auto | fixed | inherit auto 'table' en 'inline-table' elementen Nee   visueel
'text-align' left | right | center | justify | <string> | inherit afhankelijk van de gebruikte user agent en schrijfrichting block-level elementen Ja   visueel
'text-decoration' none | [ underline || overline || line-through || blink ] | inherit none   Nee (see prose)   visueel
'text-indent' <length> | <percentage> | inherit 0 block-level elementen Ja verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'text-shadow' none | [<color> || <length> <length> <length>? ,]* [<color> || <length> <length> <length>?] | inherit none   Nee (zie tekst)   visueel
'text-transform' capitalize | uppercase | lowercase | none | inherit none   Ja   visueel
'top' <length> | <percentage> | auto | inherit auto gepositioneerde elementen Nee verwijs naar hoogte van bovenstaand blok visueel
'unicode-bidi' normal | embed | bidi-override | inherit normal alle elementen, maar zie tekst Nee   visueel
'vertical-align' baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | <percentage> | <length> | inherit baseline inline-level en 'table-cell' elementen Nee verwijs naar de 'line-height' van het element zelf visueel
'visibility' visible | hidden | collapse | inherit inherit   Nee   visueel
'voice-family' [[<specific-voice> | <generic-voice> ],]* [<specific-voice> | <generic-voice> ] | inherit afhankelijk van de gebruikte user agent   Ja   mondeling
'volume' <number> | <percentage> | silent | x-soft | soft | medium | loud | x-loud | inherit medium   Ja verwijs naar de overgeŽrfde waarde mondeling
'white-space' normal | pre | nowrap | inherit normal block-level elementen Ja   visueel
'widows' <integer> | inherit 2 block-level elementen Ja   visueel, pagina's
'width' <length> | <percentage> | auto | inherit auto alle elementen behalve niet-verplaatste inline elementen, tabel rijen, en rij-groepen Nee verwijs naar de breedte van bovenstaand blok visueel
'word-spacing' normal | <length> | inherit normal   Ja   visueel
'z-index' auto | <integer> | inherit auto gepositioneerde elementen Nee   visueel